Tag:

tự chúc mừng

  • Tự chúc mừng

    Người bán hàng chào mời khách: "Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!".