Tag:

am hiểu thiên văn

  • Am hiểu thiên văn

    Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Một ông bảo trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông kia bảo trời xa một vạn...