Tag:

Tùy vào khách

  • Tùy vào khách

    Một vị khách hỏi người bán vé nhà hát: "Vở kịch sẽ kéo dài bao lâu?".