Tag:

Thương quá Nhồng ơi

  • Thương quá, Nhồng ơi!

    Ngày ông xách cái lồng có nó về nhà, bà đã tỏ ý không vừa lòng. Từ đó đến giờ bà vốn không ưa động...