Tag:

Thư bố

  • Thư bố

    Mùa đông giờ qua rồi. Lạnh giá cũng qua thôi. Bố nơi xa vẫn thổi. Những nồng nàn cho con.

  • Thư bố

    Bố nhắc lại tháng năm. Khi con còn thơ bé. Đã luôn người mạnh mẽ. Bây giờ, tại sao không?