Tag:

phương án dự phòng

  • Phương án dự phòng

    Ở một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên đang chỉ dẫn cho khách du lịch.