Tag:

Phan Mạnh Tân

  • Thư viết cho em

    'Thư ngắn tình dài'. Hơi 'sến' một chút nhưng cái tình trong đó thì khá đậm đà.