Tag:

nhiều chồng

  • Nhiều chồng

    Cô giáo hỏi cả lớp: "Bây giờ cô có bảy chồng sách, cô thêm vào ba chồng sách nữa. Hỏi cô có bao nhiêu chồng...