Tag:

Nhật ký bình yên

  • Nhật ký bình yên

    Thú thật, cảm xúc trong ngày mà không viết lại, nó sẽ dạt trôi mất hút. Lúc muốn tìm, chắc gì nắm bắt được.