Tag:

Người yêu tôi vẽ tranh

  • Gửi chị, người đến trước

    Em vẫn biết chị là người tới trước
    Chậm chân, lỡ bước em thành đến sau
    Nhưng muộn phiền nào có khác gì nhau,
    Nỗi...