Tag:

nặng lắm không

  • Nặng lắm không?

    Hai thanh niên khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi: "Có nặng không?"