Tag:

miệng đời

  • Miệng đời

    'Thiên hạ nói chán rồi họ phải dừng, chẳng qua là người ta ghen vì con may mắn'...