Tag:

lớn vì không ngửi nổi

  • Lớn vì không ngửi nổi

    Giờ sinh vật, cô giáo đưa ra một câu hỏi: "Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?".