Tag:

lời vợ dặn

  • Lời vợ dặn

    Trước khi chồng ra khỏi nhà để đi câu, cô vợ dặn với theo.