Tag:

Khóc Người

  • Khóc 'Người'

    Ngày hôm nay, ngày duy nhất trong cuộc đời Người vội. Bỏ chúng con đi về cõi Niết Bàn