Tag:

hỏi đúng đối tượng

  • Hỏi đúng đối tượng

    Hai con bò gặp nhau và nói chuyện: "Ê! Tao nghe nói ở đây có một con bò bị mắc bệnh điên mày có biết...