Tag:

game Công chúa và hạt đậu

  • Công chúa và hạt đậu

    Giúp công chúa bắn những hạt đậu vào đám mây để tạo mưa và hứng nước đầy bình. Nhớ tránh các đám mây đen kẻo...