Tag:

đường hẹp

  • Đường hẹp

    Đường hẹp giúp người ta dần định nghĩa rõ ràng hơn hai chữ 'quan trọng' trong từ điển của riêng mình.

  • Cuộc đua xe của các cụ già

    Trên con đường nhỏ hẹp, hai chiếc xe hơi của các cụ ông, cụ bà tranh giành nẩy lửa vì chẳng ai chịu nhường đường.