Tag:

Để quên khi mổ

  • Để quên khi mổ

    Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: "Lạy Chúa, thế là xong rồi!".