Tag:

dễ bảo

  • Dễ bảo

    Hai sinh viên nói chuyện với nhau: "Tao mới biết xem chỉ tay, mày có muốn thử không?".