Tag:

đạp mái 10 lần

  • Đạp mái 10 lần

    Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ...