Tag:

cuôc sống

  • Viết cho đàn bà chúng ta

    Yêu là một lẽ, hợp tác phối ngẫu là lẽ khác nữa. Nếu không có những thoả thuận từ đầu, người phụ nữ luôn luôn...