Tag:

Có mục đích cả

  • Có mục đích cả

    Hai người bạn nói với nhau: "Cái thằng ấy thật là đồ vô ơn! Cậu đã cho nó vay tiền, thế mà nó lại dẫn...