Tag:

Có một ngày

  • Có một ngày

    Có một ngày. Ừ, sẽ có một ngày... Anh sẽ quên và em cũng sẽ quên