Tag:

cắt cơn khó chịu

  • Cắt cơn khó chịu

    Bác sĩ nọ không ưa những người hỏi bệnh giữa đám đông. Hôm ấy, bác sĩ gặp một nhân vật chuyên môn "phỏng vấn" để...