Tag:

biết chắc

  • Biết chắc

    Trong giờ dạy, thầy giáo nói về đặc tính của kim loại cho học trò nghe: "Các em! Bây giờ tôi sẽ thả đồng tiền...