Tag:

Bạn có tin vào định mệnh

  • Định mệnh

    Tôi không biết mình có tin vào định mệnh hay không? Có lẽ là tôi tin, bởi mỗi một ngày qua đi thấy cuộc sống...