Thứ năm, 18/4/2013 09:00 GMT+7

Một số hình ảnh trong phim Căn hộ trong mơ

htv2-chunggiahanquangialac-327585-136826
htv2-giaanvagiakhang-257200-1368264897_5
htv2-giaanvalangkieu-936469-1368264898_5
htv2-giadinhgiakhangvagiavinh-135345-136
htv2-gialacdaukhokhimemat-619510-1368264
htv2-gialacvaquanphongchiatay-986896-136
htv2-gialacvaquanphongtronchuno-735604-1
htv2-gialacvaquanphongtronchuno1-524703-
htv2-mieukieuvyquangiaanlamthosuanha-334
htv2-ngotrachydinhquanphong-696352-13682
htv2-ngotrachyquanphongvachunggiahangial